Hulpartikel overzicht

Hulpartikel

Een docker registry deployen in Kubernetes

Wanneer je gebruik maakt van een Kubernetes-cluster, maak je vroeger of later vaak gebruik van eigen container images. Deze kun je publiekelijk opslaan, of op een eigen container registry hosten.

In deze handleiding laten we zien hoe je een Docker Container Registry deployed op een Kubernetes-cluster en daar je eigen container images naartoe pushed.

 • Voor deze handleiding gaan we ervan uit dat je Traefik gebruikt binnen je Kubernetes-cluster, zie onze Traefik-handleiding. Een handig voordeel hiervan is dat je geen aparte loadbalancer hoeft aan te maken én dat Traefik een Let's Encrypt-certificaat verstrekt om de verbinding met je Docker Container Registry te beveiligen.
   
 • In deze handleiding deployen we in de traefik namespace. Mocht je een aparte namespace willen gebruiken, maak die dan aan met kubectl create ns <naam> en voeg die als metadata toe aan alle niet componenten in stap 4, behalve bij de middleware.

 

Stap 1

Vraag het publieke IP-adres op van je Traefik-installatie op door de status van je services te bekijken met het commando:

kubectl get svc -n traefik

Stel het publieke IP-adres in in je DNS-records voor het subdomein waarop je je Docker-registry wil laten draaien.


 

Stap 2

Om te kunnen verbinden met je aankomende Docker-Registry heb je een wachtwoord en gebruikersnaam nodig. Genereer een wachtwoord met het commando hieronder, waarbij je 'gebruikersnaam' vervangt door een  gebruikersnaam naar keus.

De toevoeging 'tee registry.htpasswd' zorgt ervoor dat de output wordt opgeslagen in een bestand met de naam registry.htpasswd in de huidige directory.

htpasswd -nB gebruikersnaam | tee registry.htpasswd

Je krijgt nu tweemaal een prompt voor een wachtwoord en daarna in de output de gebruikersnaam en het versleutelde wachtwoord:

New password:
Re-type new password:
gebruikersnaam:$5y$03$zn9rxGHYZBrRY45OT..VDO2oOISfl561Q0kvdDyvuZtlrOKV6KXVe

 

Stap 3

Maak een 'secret' aan op basis van het zojuist gegenereerde wachtwoord. Hierdoor kan je Docker Registry straks de gebruikersnaam en het wachtwoord uit de vorige stap verifiëren wanneer je er verbinding mee maakt. Vervang eventueel traefik als je voor de installatie van traefik een andere namespace hebt gebruikt.

kubectl create secret generic registry-auth-secret --from-file=users=registry.htpasswd -n traefik

 

Stap 4

Maak een .yaml deployment file aan voor je Docker Registry:

nano registry-deployment.yaml

Geef het bestand de inhoud hieronder. Vervang registry.jouwdomein.nl door een subdomein naar keuze. Let wel dat het domein in je TransIP-account moet zijn opgenomen, anders kan Traefik er geen Let's Encrypt certificaat aan toekennen.

# registry-deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: docker-registry-deployment
 labels:
  app: docker-registry
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: docker-registry
 template:
  metadata:
   labels:
    app: docker-registry
  spec:
   volumes:
   - name: registry-pv-storage
    persistentVolumeClaim:
     claimName: registry-pv-claim
   containers:
   - name: docker-registry-container
    image: registry:2
    ports:
    - name: docker-registry
     containerPort: 5000
    volumeMounts:
    - mountPath: "/var/lib/registry"
     name: registry-pv-storage
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: docker-registry
spec:
 ports:
  - name: http
   port: 5000
 selector:
  app: docker-registry
---
apiVersion: traefik.containo.us/v1alpha1
kind: Middleware
metadata:
 name: registry-ingress-auth
 namespace: traefik
spec:
 basicAuth:
  secret: registry-auth-secret
  removeHeader: true
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: registry-pv-claim
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 5Gi
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: docker-registry-ingress
 annotations:
  kubernetes.io/ingress.class: traefik
  traefik.ingress.kubernetes.io/router.tls.certresolver: myresolver
  traefik.ingress.kubernetes.io/router.middlewares: traefik-registry-ingress-auth@kubernetescrd
spec:
 rules:
 - host: registry.jouwdomein.nl
  http:
   paths:
   - path: /
    pathType: Prefix
    backend:
     service:
      name: docker-registry
      port:
       number: 5000
Toelichting code
 • Het eerste block van de code gaat specifiek in op de deployment. Raadpleeg onze handleiding 'Een .yaml deployment in Kubernetes maken ' voor gedetailleerde informatie over hoe een deployment via .yaml-bestand is opgebouwd.
  ---
 • kind:service: Maak een service aan voor de Docker Registry.
 • metadata.name:docker-registry: Naam van de service.
 • spec.ports.name/port: Respectievelijk de naam en het poortnummer die exposed worden.
 • spec.selector.app:docker-registry: De pod waar deze service verkeer naartoe routeert.
  ---
 • kind: Middleware: Middleware is specifiek voor Traefik en stelt je in staat om verkeer te tweaken voor het naar een service wordt gestuurd.
 • metadata.name: registry-ingress-auth: De naam van de Middleware.
 • metadata.namespace: traefik: De namespace waar Traefik in gedeployed wordt.
 • spec.basicAuth: Schakel basic authentication in.
 • spec.basicAuth.secret: registry-auth-secret: De secret die je in stap 3 hebt aangemaakt voor authenticatie met je Docker Registry.
 • spec.basicAuth.removeHeader: true: Verwijder de Authorization header na succesvolle authenticatie.
  ---
 • kind: PersistentVolumeClaim: Een PersistentVolumeClaim (PVC) is heel simpel gezegd een verzoek voor extra schijfruimte waar je deployment gebruik van kan maken om data naar weg te schrijven.
 • metadata.name: registry-pv-claim: De naam van de PersistentVolumeClaim.
 • spec.accessMode: ReadWriteOnce: De PVC kan door één enkele node (maar wel door meerdere pods op die node) met Read Write rechten worden gebruikt.
 • spec.resources.requests:storage: 5Gi: De omvang van de PersistentVolumeClaim. In dit voorbeeld 5 Gibibyte. Je bent vrij om hier G voor gigabyte te gebruiken, zie ook deze pagina voor meer informatie over Gibibytes.
  ---
 • kind: Ingress: Een API object dat externe toegang beheert tot de services in een cluster, meestal HTTP.
 • metadata.name: docker-registry-ingress: De naam van de Ingress.
 • metadata.annotations: kubernetes.io/ingress.class: traefik: Welke Ingress controller gebruikt moet worden om traffic te routeren. In dit geval Traefik.
 • metadata.annotations: traefik.ingress.kubernetes.io/router.tls.certresolver: myresolver: Configureert een (Let's Encrypt) certresolver voor HTTPS traffic.
 • metadata.annotations: traefik.ingress.kubernetes.io/router.middlewares: traefik-registry-ingress-auth@kubernetescrd: Voegt een Middleware-object toe aan de router om authenticatie te verzorgen.
 • spec.rules.host: registry.jouwdomein.nl: Het (sub)domein waarop jouw Docker Registry bereikbaar wordt.
 • spec.rules.http.paths.path.backend.service.name: docker-registry: De service waar verkeer naartoe wordt gerouteerd.
 • spec.rules.http.paths.path.backend.service.port: 5000: De port waar verkeer naartoe gerouteerd wordt.

Sla de wijzigingen op en sluit het bestand (ctrl + x > y > enter).


 

Stap 5

Deploy je Docker Registry met het commando:

kubectl apply -f registry-deployment.yaml -n traefik

Containers naar je Docker Registry pushen

Om een gecontainerizeerde applicatie naar je Docker Registry te pushen, zijn er drie stappen nodig:

 • Verbind met je eigen registry met de gebruikersnaam en wachtwoord uit stap 1 van dit artikel:
  docker login registry.jedomein.nl
  
 • Tag je container image met de Harbor registry URL:
  docker tag my-image registry.jedomein.nl/my-image
 • Push je container image naar de Harbor registry:
  docker push registry.jedomein.nl/my-image

Hoe je vervolgens je gecontainerizeerde applicatie deployed leggen we uit in onze handleiding 'Je gecontainerizeerde image deployen in een Kubernetes-cluster'.

Heb je ook een goed idee?

Stuur jouw idee in! Met genoeg stemmen komt jouw idee op onze wishlist!

Heeft dit artikel je geholpen?

Maak een account aan of log in om een beoordeling achter te laten.

Reacties

Maak een account aan of log in om een reactie te plaatsen.

Kom je er niet uit?

Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

Neem contact op